Generelle Betingelser
1. Innledende bestemmelser
1.1 Atlanterhavstunnelen AS gir Kunden rett til å benytte Kortet i Atlanterhavstunnelen. Kortet utleveres av kortutsteder (Utsteder) eller forhandler.

1.2 Avtalen omfatter Generelle betingelser, Lokale betingelser, Avtaleskjema og Veiledning. Ved motstrid gjelder ovennevnte rekkefølge.

1.3 Kunden aksepterer de betingelser som følger av Avtalen.

2. Avtaleperiode
2.1 Avtalen er gyldig fra den startdato som er angitt i Avtalen, tidligst fra dato for Atlanterhavstunnelen AS sin forhandlers underskrift.

2.2 Avtalen er gyldig inntil en av partene skriftlig sier opp Avtalen eller at Kortet(Kortene) returneres.

3. Kundens forpliktelser
3.1 De ulike typer avtaler og betalingsordninger som kan tegnes, fremgår av Avtaleskjemaet foran. Atlanterhavstunnelen AS sine takster fastsettes av offentlige myndigheter, og fremgår av separat prisoversikt.

3.2 Kunden er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i Avtaleskjemaet er korrekte.

3.3 Retten til bruk av Kort forutsetter rettidig betaling av krav fra Atlanterhavstunnelen AS.

3.4 Kunden kan ikke benytte Kortet i andre motorvogner enn det som er angitt i denne Avtalen.

3.5 Bruk av Kortet skal skje i henhold til instruksjoner gitt av Atlanterhavstunnelen AS.

3.6 Kunden skal melde enhver endring i kjøretøydata, innen tre virkedager etter at slik endring har skjedd. Slike endringer skal imidlertid ikke skje hyppigere enn hver tredje dag.

3.7 Verken Avtalen eller Kortet kan overdras til andre.

3.8 Kunden er betalingsansvarlig for bruk av Kortet fram til retur eller meddelt tap av Kortet uansett om han selv benytter eller lar andre benytte Kortet.

4. Atlanterhavstunnelen AS sine forpliktelser

4.1 Når Avtalen er akseptert vil Atlanterhavstunnelen AS utstede Kort og kunde vil få tilsendt avtalefaktura.

4.2 Atlanterhavstunnelen AS skal tilby Kunden informasjon vedrørende Kort-tjenesten og bruk av denne.

4.3 Det gis grønt lys ved godkjent passering. Hvitt lys varsler godkjent passering, men at innbetalt forskudd snart er oppbrukt. For videre bruk av tjenesten må ny faktura betales. Passering ved ubetalt /ugyldig avtale gir rødt lys og utløser automatisk videofotografering. For videre bruk av tjenesten må ny faktura betales.

4.4 Dersom Atlanterhavstunnelen AS gjør feil ved registrering av kjøretøydata kan Kunden kreve Atlanterhavstunnelen AS for dekning av feilaktig betalte krav.

5. Tilleggsavgift og mislighold
5.1 Brudd på Avtalen kan medføre tilleggsavgift for Kunden.

5.2 Klage på tilleggsavgift skal alltid rettes skriftlig til det selskap som har utstedt tilleggsavgiften.

5.3 Dersom Kunden gir feil opplysninger om kjøretøydata slik at Atlanterhavstunnelen AS påføres tap, kan Kunden etterskuddskreves for det tapet Atlanterhavstunnelen AS er påført.

5.4 Atlanterhavstunnelen AS har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.
6. Tap, skade eller tyveri av Kortet
6.1 Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av Kortet. Ved tap, skade eller tyveri må kunden straks melde i fra til Atlanterhavstunnelen AS.

6.2 Kunden er ikke betalingsansvarlig for bruk av Kortet dersom Kortet eller kjøretøyet er fravent Kunden ved tyveri. Dette forutsetter at Kunden ikke var uaktsom ved oppbevaring av Kortet samt at forholdet anmeldes.

7. Oppsigelse av Avtalen
7.1 Kunden har til enhver tid rett til skriftlig å si opp Avtalen med Atlanterhavstunnelen AS.

7.2 Avtalen kan overføres til en annen Utsteder dersom Atlanterhavstunnelen AS ned sin virksomhet. Melding om nedleggelse vil bli gitt senest 3 måneder før Atlanterhavstunnelen AS avslutter sin virksomhet.

7.3 Ved oppsigelse vil ubenyttet, innbetalt forskudd bli refundert Kunden, i henhold til Lokale avtalebetingelser.

8. Endringer i Avtalen

8.1 Atlanterhavstunnelen AS kan foreta mindre endringer i Avtalen. Gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.atlanterhavstunnelen.no, hos Atlanterhavstunnelen AS og hos Atlanterhavstunnelen AS sine forhandlere. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura, eventuelt trekk på Kundens konto hos Atlanterhavstunnelen AS.

8.2 Endringer i avtaleperioden vil bare kunne skje som følge av politiske myndigheters beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Atlanterhavstunnelen AS sin kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av takster og andre priser annonseres i h.t. bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

9. Personvern

9.1 All bruk av Kortet vil bli registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk, og eventuelle opplysninger til Kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med personopplysningslovens bestemmelser.

9.2 Kortet kan benyttes for anonymisert datainnsamling. Dette skal utføres uten at personopplysninger behandles.

9.3 Nærmere informasjon om behandlingen av opplysninger om Kunden, kan fås ved henvendelse til Atlanterhavstunnelen AS .Opplysninger om Kunden benyttes bare til å administrere bompenge-tjenestene.

9.4 Opplysninger om hver enkel passering slettes så raskt som mulig etter at fakturaen er betalt. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Kommunikasjon

10.1 Henvendelser fra Kunden til Atlanterhavstunnelen AS vedrørende Avtalen, Kortet mv. skal sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til adressen som er oppgitt på Avtaleskjemaet.

10.2 Med mindre annet er beskrevet i Avtalen skal meldinger fra Atlanterhavstunnelen AS til Kunden vedrørende Avtalen sendes pr. post eller e-post til adressen oppgitt i Avtaleskjemaet. Meldinger kan også inkluderes i fakturautsendinger og eventuelle purringer.

10.3 Reklamasjon på belastning av passeringer må fremsettes senest 30 dager fra det tidspunkt da Kunden fikk kunnskap om belastningen. Rettslige tvister vedrørende reklamasjon skal avgjøres ved domstolen der Operatøren har sin adresse